Uppdatering i K-samsök

Under gårdagen driftsatte vi ny funktionalitet i K-samsök. Dessa är framför allt två:

 • En möjlighet att få ett API-svar i formatet JSON-LD
 • K-samsöks schema.

JSON-LD
Om man vill ett objekt beskrivet som JSON-LD så kan man göra på två sätt:

 1. Man anger JSON-LD i path:n i URI innan objekts id:t, t.ex: http://kulturarvsdata.se/shm/object/jsonld/970897
 2. Man anger endast application/json, application/json-ld eller application/ld-json som Accept format i http-headern, samt anger inget format i URI:ns path, dvs: http://kulturarvsdata.se/shm/object/970897

Om man vill att svaret på api anrop ska vara i JSON så anger man application/json som Accept format i http-headern. Om api-anropets svar innehåller en eller flera rdf:er så kommer de vara serialiserade som JSON-LD.

Detta är en första version av denna funktion och vi är givetvis intresserade av all feedback vi kan få.

K-samsöks schema
K-samsöks schema och resurser har översatts till OWL (Web Ontology Language). Semantiskt ska de vara identiska med deras RDF-föregångare. En av anledningen till detta är att man ska kunna automatiskt validera sin rdf mot K-samsöks schema.

>> Johan Carlström är systemförvaltare för K-samsök

Sammanfattning av K-samsöksmötet 11-12/9 2013

I takt med att fler institutioner ansluter sig till K-samsök har vi märkt att vi behöver ändra mötesform. Mötet under hösten 2013 genomfördes med en ny form som sedan kommer att utvärderas och som kan ligga till grund för att göra framtida möten mer effektiva och konstruktiva.

Mötet genomfördes i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby lunch-lunch 11/9-12/9. Nedan följer en sammanställning av det mest tongivande som togs upp på mötet:

Diskussionsgrupper
Ett antal frågor diskuterades i smågrupper. Nedan följer ett urval av vad som diskuterades:

 • Hur ska vi tillsammans marknadsföra och få andra att använda K-samsöks API?
  - Lyfta fram goda exempel, både på innehåll och redan utvecklade appar. Fokusera på innehåll framför teknik.
  - Berikning, sammanlänkning och harmonisering skulle göra datan mer attraktiv att bygga vidare på.
  - Diskussion kring hur deltagarna själva kan marknadsföra API:et mot t ex pedagoger och chefer inom den egna organisationen. Bättre information och underlag efterlystes.
 • Vad blir museernas och K-samsöks roll i framtiden?
  - Ökad fokusering på webb och andra digitala tekniker. Digital närvaro ökar intresset på alla nivåer.
  - I o m att information blir mer tillgänglig kommer besökaren i framtiden att ställa mer komplexa frågor.
  - Ökat fokus på användarskapad data/information.
  - K-samsöks roll kan gå ifrån att aggregera data mer mot att tillhandahålla verktyg och/eller resurser som behövs för att skapa bryggor mellan olika typer av data.
 • Vilka tjänster kan man tänka sig finnas som baseras på K-samsök i framtiden?
  - Fler tjänster där användaren själv kan skapa egna ”utställningar”, grupperingar och samlingar.
  - Verktyg i stil med Europeana API tool efterlystes som ett ”expert” mer tekniskt sökgränssnitt i läget mellan Kringla (för grovövergripande) och API:n (för tekniskt), och för att enklare kunna utveckla appar.
  - Fler nischade appar, t ex fokuserade på en tidsperiod, koncept eller ort framför söktjänster som söker i ”allt”.
  - Tjänster som sänker tröskeln för att kunna delta i K-samsöksarbetet.
 • Vad är UGC (User Generated Content) och vem skapar det?
  - Hur kommer UGC skapat utanför en institution tillbaka till denna för att skapa största möjliga nytta?
  - Viktigt med att tydligt ange vad som är institutions-skapad data respektive UGC.
  - Även länkning som görs av användare bör använda sig av länkningsbara resurser.
  - Kan man ställa krav på att om tredje part skapar UGC i en app så ska denna återföras till K-samsök och/eller institutionen?Gemensam hantering av UGC skulle innebära att ”alla” kan dra nytta av UGC.
  - Typer av UGC som diskuterades: rättningar, kommentarer, lägga till bilder, länkningar mellan K-samsöksobjekt och externa resurser, tggar, geotaggar, gruppera objekt.

Kortpresentationer
Blocket innehöll fem presentationer á 15 min där presentatörerna anmält intresse i förväg. Dessa var:

 • Potentialen i Sofie – Daniel Lind (Västerbottens museum)
 • En webbapplikation för utställningen. Magasinet – En Etnografisk Skattkammare – Magnus Johansson (Statens museer för världskultur)
 • Infrastruktur för det digitala kulturarvet – Sanja Halling (Digisam)
 • Samtidsbild och Dela-med-dig – Christian Bajomi (Murberget), Ann-Sofie Nygren (Sthlm läns museum) och Johnny Blästa (Murberget)
 • Kulturnav – Kristina Berg (Arkitektur- och designcentrum)

Harmonisering av data
Ett ämne som återkom var hur institutionerna kan harmonisera data, åtminstone på en övergripande nivå. Att peka på gemensamma digitala resurser för tid, plats, händelse, agent (t ex person och organisation) skulle skapa bättre förutsättningar för att både söka fram data samt utveckla applikationer på innehållet i K-samsök. Detta skulle kunna göras både av institutionerna själva men även användarna. I det senare fallet kan det även handla om att knyta ihop objekt utifrån ej förutbestämda koncept utifrån intresse, forskningsområde mm.

Validator
Riksantikvarieämbetet har utvecklat en validator där den som förvaltar kulturarvsdata som ska levereras till K-samsök kan testa sina rdf:er för att undersöka om delar saknas eller används på fel sätt. Tanken är att nya och existerande institutioner ska använda validatorn före Riksantikvarieämbetet skördar data till sin testmiljö för vidare test. I o m detta kommer arbetet att kunna effektiviseras och problem och småfel åtgärdas i ett tidigt skede. Validatorn är inte driftsatt men kommer att bli tillgänglig som beta under hösten.

Arbetsgrupper
För att på ett effektivt sätt ta tillvara på idéer och feedback från informationsförvaltarna som sedan kan bereda frågor och ligga till grund för bättre fysiska möten kommer ett antal arbetsgrupper att sättas samman:

 • Utvecklingsgruppen – fokuserar på protokollet för att för att belysa oklarheter och komma med förslag på alternativa lösningar.
 • Vokabulärgruppen – fokuserar på hur gemensamma vokabulär som finns som länkningsbara resurser på internet kan användas för att harmonisera datan i K-samsök utifrån principerna kring länkade öppna data.
 • UGC-gruppen – fokuserar på hur användarskapad data kan användas för att binda ihop data i olika datamängder utifrån principerna kring länkade öppna data.

Mycket av det som framkom under gruppdiskussionerna skulle gå att jobba vidare inom arbetsgrupperna. Varje grupp har en sammankallande som leder arbetet, Riksantikvarieämbetet deltar vid behov. Varje grupp kommer att leverera en skriftlig rapport under 2014. Exakt upplägg, avgränsning, mål och tidsramar kommer att presenteras under hösten.

Sammanfattning och reflektioner
Då antalet deltagare var strax under 30 kändes denna mötesform mer konstruktiv och effektiv än tidigare. Att blanda olika typer av block (längre och kortare presentationer, diskussion osv) innebar att deltagarna kunde behålla skärpan genom mötet.
Att lägga mötet lunch-lunch innebär generellt en ökad kostnad för de inblandade (både arrangör och deltagare) men samtidigt skapar det möjligheter till separata möten och spontana samtal som inte möjliggörs annars.

En enkät har skickats ut till möstedeltagarna för att fånga upp åsikter om mötesformen. Resultatet tar vid med oss när vi ska anordna kommande möten.

>>Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök

Info för deltagare i West Coast Big Apps

Runsten, fiskare och kyrkotant

Foto: Bengt A Lundberg (CC by), Carl Gustaf Rosenberg, Mårten Sjöbeck

Här kommer en del information som kan vara till nytta för dig som jobbar med K-samsöks API i allmänhet eller deltar i tävlingen West Coast Big Apps i synnerhet. Först och främst, kika på www.kringla.nu (som använder K-samsöks API) för att få exempel på vad som är möjligt att göra.

Via K-samsöks API når du drygt 5 miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige:

 • Ca 800 000 fornminnen, t ex gravfält, runstenar och industrilämningar.
 • Ca 113 000 historiska/k-märkta byggnader, t ex slott och kyrkor.
 • Ca 750 000 fotografier, tagna från mitten av 1800-talet fram till idag.
 • Föremålsbeskrivningar och -bilder från svenska museer, allt från stenåldersyxor till iPhones.
 • Läs mer om samtliga objektstyper här.

Ungefär 2 miljoner av objekten har bilder kopplade till sig, och 1,5 miljoner har koordinater och kan placeras på en karta.

Två utmaningar vi ser idag är att öka användningen av spännande kulturarvsobjekt och att berika och kvalitetshöja innehållet i K-samsök. Vi är väldigt intresserade av att se API-tillämpningar som ger nya perspektiv och som låter användare interagera med kulturarv och historia på ett engagerande och lekfullt sätt.

 • Öka användningen av spännande kulturarv. Vilka nya perspektiv eller nya sammanhang går att hitta? Kan man göra spel som bygger på fornminnen eller museiföremål? Hur når man t ex seniorer eller barn genom API-tillämpningar?
 • Berika innehållet och höja kvaliteten. Hur kan användare bidra på ett lekfullt och smart sätt?

OBS! Använd API-nyckeln: wcba

Anrop mot K-samsök görs via http och svaret kommer i xml. Metadata är licensierad med CC0.

Vill du släppa din app publikt ombeds att respektera de upphovsrättsliga begränsningar för media som definieras i form av Creative Commonslicenser (se ävenhttp://www.ksamsok.se/resurser/rattigheter/).

Tips

 • Vill du vara säker på att få svar med objekts om har en bild, använd indexet thumbnailExists (thumbnailExists=”j”)
 • Foton med koordinater (drygt 26 000), hittas genom att använda indexet geoDataExists (geoDataExists=”j”) och filtrera på objektstypen ”foto”. miljö (se objektstyperhttp://www.ksamsok.se/resurser/protokoll-och-parametrar/objektstyper/).
 • På samma sätt går det att filtrera fram kulturmiljöobjekts t ex fornlämningar och skyddad bebyggelse med koordinater men filtrera på objektstypen ”miljö” eller ”byggnad”. Filtrera på serviceName=”fmi” (fornlämningar i FMIS) resp serviceName=”bbrb” (byggnader i Bebyggelseregistret) för att endast få fram fornlämningar och skyddad historisk bebyggelse.

För att få fram en viss typ av t ex föremål eller byggnad (t ex kyrkor), filtrera på ”itemClass”.

>> Johan Carlström – systemansvarig

Sammanfattning av K-samsöksmötet 4/6 2013

Mötet ägde rum på Riksakivet i Marieberg. Antalet deltagare var 10-12 personer fler än vad som deltagit på tidigare möten. Troligtvis kommer vi att behöva se över formen för mötet framöver. Mötet inleddes med en kort presentationsrunda. Då det tillkommit en hel del nya institutioner under första halvan av 2013 och många på mötet var nya ansikten inledde Johan C med en kort presentation av K-samsök; vad det består av och en kort historik. För den som vill läsa mer gjordes en oberoende teknisk review (pdf) under slutet av 2012 som ger en bra introduktion till vad K-samsök är.

Nya institutioner är under första halvåret av 2013 är (system nämns inom parentes):

 • Enköpings museum (Primus)
 • Göteborgs stadsmuseum (Carlotta)
 • Kulturmagasinet, Helsingborgs museer (Carlotta)
 • Postmuseum (Primus)
 • The Unstraight Museum (Collective Access)

Sveriges militärhistoriska arv (Primus)

 • Aeroseum
 • Försvarsmuseum Boden
 • Gotlands försvarsmuseum
 • Hemsö fästning
 • Karlsborgs fästningsmuseum
 • Miliseum
 • Teknikland
 • Teleseum

Viktiga komponenter i K-samsök är att skördade objekt tillgängliggörs i strukturerat rdf-format och som Länkade öppna data. Det finns ett öppet API för tjänsteutveckling av tredjepartsutvecklare. Metadata är fri att använda och märks med Creative Commons Zero. Media (t ex digitala bilder eller ljudklipp) märks upp enligt K-samsöks rättighetsmodell, t ex med Creative Commons. Ett urval av datasets levereras till Europeana.

Frågan väcktes om man kan leverera ljud till Europeana. Den möjligheten finns men det är oklart om det går att spela upp ett ljudklipp direkt på europeana.eu. Detta är i dagsläget inte möjligt i Kringla. Det diskuterades även om det finns en möjlighet att, i K-samsök, peka ur var i en ljudklipp aktuellt ljudklipp finns. Detta är inte möjligt i dagsläget.

Kort genomgång om vad som är på gång hos institutionerna

Stockholms läns museum – använder Collective Access. Jobbar med export i Lido-format.

Murberget – Håller på och går över till Collective Access. Efterlyser Lido för leverans till K-samsök och Europeana.

Göteborgs stadsmuseum – Jobbar f n med rättning och med att snygga till mappningen mot K-samsök. Har pågående digitaliseringsprojekt.

Gotlands museum – Håller på och migrerar till Collective Access.

Stockholms stadsmuseum – Jobbar med att koppla ihop olika tjänster på ”baksidan”. Ej aktuellt med leverans till K-samsök under 2013.

Enköpings museum – Jobbar med att publicera fler bilder.

Riksantikvarieämbetet/FMIS – jobbar med uppmärkning av bilder med Creative Commons.

Svenska filminstitutet – Tillgängliggör mer bilder och museiföremål.

Östergötlands museum – Använder SOFIE. Använder även S&S som använder K-samsök och som även Tekniska museet, Historiska museet, och Västarvet använder.

Sjöhistoriska museet – Jobbar med en policy för att märka bilder mm med Creative Commons. Har upphandlat ett nytt samlingssystem.

Statens historiska museer – Ska byta samlingssystem och jobbar även med en Birka-plattform. Här vill man använda K-samsök och är intresserade av UGC-hubben.

Statens musikverk – Har många olika typer av system/databaser. Levererar till Europeana i Lido-format genom MIMO. Dock så uppdaterars in deras data via MIMO. Kanske är K-samsök en smidigare väg att gå?

Arkitektur- och designcentrum – Jobbar med att uppdatera sin data. Allt rullar på.

Statens museer för världskutlur – Vissa utställningar återstår att leverera och önskar leverera personposter. Flera Carlotta-museer på gång till K-samsök. Kommer att utveckla vidare på ”Magasinet”.

LSH – Jobbar med ”Öppet bildarkiv” med CC-licenser som tillåter kommersiell användning. Efterlyser att kunna visa högupplösta bilder i Kringla. Donerar även bilder till Wikimedia Commons.

Nationalmuseum – Levererar inte till K-samsök idag. Håller på och mappas mot Lido. För interna diskussioner om CC-märkning.

Västarvet – Migrerar till Primus, just nu Kulturlagret och bilder från Naturhistoriska museet i Göteborg. Byter Id:n men sparar ner gamla Id:n för att behålla persistenta URI:er.

Diskussion om hur ändamålsenligt det är att visa institutionsnamn och databas-id i URI. Vid byte av system (och oftast id-nr i o m detta) behöver institutionen spara ner äldre id som en egenskap för att säkerställa persistenta URI:er.

Johan gick igenom vad som är på gång inom K-samsök.

 • Nytt avtal/överenskommelse och rättighetsmodell utskickat och flera institutioner har skrivit på.
 • Riksantikvarieämbetet har labbat med SPARQL och genomfört ett hack med Kungliga biblioteket m fl.
 • Under våren har utvecklarna på Riksantikvarieämbetet jobbat på att formalisera RDF-formatet vilket t ex kommer att innebära större möjlighet att automatiskt validera data inför leverans.
 • Under hösten kommer stöd för JSON-LD att implementeras.
 • Under hösten kommer en strategisk plan för 2014-2016 att tas fram. Detta kommer att diskuteras under mötet i september.
 • Riksantikvarieämbetet har mappat K-samsök mot EDM/Europeana och ny leverans kommer att göras under hösten.

Gruppen diskuterade hur man kan lyfta fram ”fin-föremål”. Detta skulle kunna låta sig göras genom att bl a institutionerna kommer överens om ett gemensamt tema och märker upp valda objekt med temats id. Johan berättade att det finns ett admin-gränssnitt där varje institution kan logga in och fylla i metadata om institutionen och tjänster som levereras. Där skulle man även kunna lägga in exempelobjekt. Dessa skulle dock vara svåra att söka fram.

Diskussion kring vilka målgrupper K-samsök har. Dessa är inte slutanvändare i första hand utan de som levererar data, de som kan utveckla applikationer samt de som kan beställa utveckling. Hur kan man t ex nå målgrupper på museer, t ex pedagoger som kan tänkas använda K-samsök. Hur kan forskare använda K-samsök?

Deltagare

Ann-Sofie Nygren – Stockholms läns museum
Börje Lewin – Riksantikvarieämbetet
Christian Bajomi – Murberget
Dan Johansson – Statens musikverk
Daniel Langhammer – Riksantikvarieämbetet
David Jansson – Statens museikverk
Eva Olandersson – Statens musikverk
Eva Vedin – Historiska museet
Fredrik Andersson – Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Henrik Jansson – Gotlands museum
Henrik Summanen – Riksantikvarieämbetet
Jan Boman – Östergötlands museum
Johan Carlström – Riksantikvarieämbetet
Julie Melin – Historiska museet
Karin Glasemann – Nationalmuseum
Kristina Berg – Arkitektur- och designcentrum
Linda Karlsberg – Enköpings museum
Magnus Johansson – Statens museer för världskultur
Malin Joakimson – Statens maritima museer
Markus Blomfeldt – Svenska filminstitutet
Matilda Karlsson – Riksantikvarieämbetet
Nina Persson – Historiska museet
Per Lekholm – Västarvet
Pernilla Karlsson – Göteborgs stadsmuseum
Robert Hall – Enköpings museum
Sanja Halling – Digisam/Riksarkivet
Sten-Åke Sandh – Stockholms stadsmuseum

Gästblogg: Göteborgs Stadsmuseum i K-samsök

Johann Jacob Sauters räknemaskin Foto: Klas Blomgren, Göteborgs stadsmuseum. (CC by-nc-nd)

Johann Jacob Sauters räknemaskin. Foto: Klas Blomgren, Göteborgs stadsmuseum. (CC by-nc-nd)

Göteborgs Stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum med fokus på västsvensk historia. Våra samlingars fokus är förstås Göteborg och dess omgivning, men här finns också mycket som speglar museets föregångares regionsvida uppdrag som inbegrep Västergötland, Bohuslän, Dalsland och norra Halland.

I dag räknar vi med ungefär 1 miljon föremål, 2 miljoner bilder och 100 000 skrifter i samlingarna. De huvudsakliga ämnesområdena är arkeologi, kultur/konsthistoriska föremål av alla de slag (musikinstrument, möbler, kläder och textilier, porslin och husgeråd, silver och guldsmide mm), teaterhistoria, industrihistoria, militärhistoria och skolhistoria.

Verksamheten har sina rötter i Göteborgs Museum, öppnat 1861. Museet ligger då som nu i Ostindiska huset vid Stora Hamnkanalen mitt i staden. Huset är från 1700-talets mitt och byggdes som huvudkontor och magasin för Svenska Ostindiska Kompaniet. Redan på 1830-talet öppnades ett museum i huset, en naturhistorisk samling ägd av Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle. Samlingen blev sedan en av grundplåtarna i Göteborgs Museum, som slog upp portarna i Ostindiska husets västra flygel den 20 december 1861.

Ostindiska huset byggdes ut på 1890-talet, men räckte ändå inte till för Göteborgs Museum och dess samlingar. Museet delades istället upp i ett antal fristående institutioner under 1900-talets första hälft, några i egna byggnader (så som Konstmuseet och Naturhistoriska museet), andra låg kvar i Ostindiska huset.  Mot slutet av århundradet vände trenden och man slår istället samman ett antal fristående museer för att skapa ett större, Göteborgs Stadsmuseum.  Bakgrunden till Stadsmuseets samlingar är därför brokig: de arkeologiska, historiska och militärhistoriska museerna var ursprungligen avdelningar i Göteborgs Museum medan Göteborgs Skolmuseum och Teaterhistoriska museet grundades av ideella krafter men som sedermera kommunaliserats. Industrimuseets samlingar slutligen hade sitt ursprung i Göteborgs 300-årsjubileumsutställning 1923, men grundades officiellt först på 1960-talet.

Tillgången till samlingarna
Arkiv, bibliotek och föremålssamlingar, liksom museets verksamhet på kulturmiljöområdet, synliggörs delvis genom utställningar, visningar och programpunkter i övrigt. Lika viktigt är dock att information, bilder och dokument kan spridas digitalt. Stadsmuseets arkiv- och föremålsdatabas, Carlotta, har funnits tillgänglig på webben sedan 2004, och vår bibliotekskatalog Mikromarc sedan 2009.

K-Samsök är en naturlig samarbetspartner för arbetet med tillgänglighet. Våra samlingar blir bitar i det stora pussel som utgör Göteborgs, Sveriges och Europas kulturarv och historia. Genom K-samsök kan samlingarna placeras i ett större sammanhang. De kan bidra till att skapa en fullständigare och klarare bild av både vår nutid och dåtid. Om inte, kan våra samlingar kanske ge någon en stunds avkoppling, ett nog så gott resultat.

Några söktips
Stadsmuseets omfattande samlingar rymmer både gammalt och nytt, högt och lågt. Till de äldre föremålen hör Äskekärrsskeppet – det enda svenska vikingatida skeppsfyndet – och Stalahackan. De arkeologiska samlingarna berikas ständigt genom utgrävningar; inom de kommande åren kommer vi bland annat ta emot föremål från Göteborgs föregångare Nya Lödöse.

Tekniska nymodigheter har alltid funnits, även om de onekligen sällan är så vackra som Johann Jacob Sauters räknemaskin från sekelskiftet 1800 – jämför med en nutida dator.  Vill man följa samhällets utveckling är läromedlen en bra utgångspunkt, t ex det sena 1800-talets läroböcker i Folkskolans läseboks många upplagor eller skolplanschernas lärdomar om hälsa och sunt leverne.

Det går också att följa Göteborgsområdets historia från forntid till modern tid genom våra utställningar som bland annat berättar om Ostindiska kompaniets tid, ”1700-talets Göteborg” och 1800-talens handelsstad, ”Folk i rörelse – 1800-talets Göteborg”.

Samlingarna skildrar även viktiga händelser i modern tid, så som bilder på uppror och demonstrationer eller föremål från kravallerna i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001.  För den underhållningssugne, finns kostymer, scenmodeller, skisser och bilder från uppsättningar på Göteborgsscener, t ex Birgit Nilssons dräkt från Turandot, 1973.

För den som är intresserad av stadens utveckling, finns här bokstavligen miljontals bilder av Göteborg från grundandet fram till idag.

Vi hoppas att du skall hitta det du söker och mycket mer därtill. Har du frågor om Stadsmuseets samlingar och verksamhet? Gör gärna ett besök på www.stadsmuseum.goteborg.se. Här finns allt du behöver veta inför ett besök på museet eller om du vill ställa frågor till oss. Välkommen!

>> Pernilla Karlsson, bibliotekarie, Göteborgs Stadsmuseum

Öppen länkad data om kulturhistoria

Gustaf II Adolfs häst Streiff
Foto: Livrustkammaren, licens: cc-by-sa

För att information om kulturarv och museiföremål ska bli begriplig behöver den kontextualiseras och ingå i en berättelse. Berättelsen behöver inte vara den enda berättelse man kan berätta om just det föremålet, men om informationen om föremålet enbart är data som material, teknik och sakord blir det svårt att förstå varför just detta museiföremål finns bevarat.

Därför har museerna i alla tider arbetat med att dokumentera de berättelser som finns kring samlingarna och att knyta dem till händelser, historiska personer eller andra begrepp som ger ingångar till att göra materialet lite mer begripligt.

Sedan ganska lång tid tillbaka kan K-samsök hantera inte enbart uppgifter om föremål utan också knyta dem till Event (historiska händelser och utställningar), Agenter (historiska personer) och Koncept. Sedan årsskiftet levererar Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) sin länkade data i denna struktur.

För att ta ett gammalt beprövat exempel. Gustav II Adolf red på hästen Streiff vid Slaget vid Lützen. Tidigare har enbart informationen om hästen Streiff funnits i K-samsök. Den informationen säger förvisso mycket om hur själva hästen ser ut, men inte så mycket om varför den finns bevarad eller varför den är intressant. För att ges ingången till Streiffs historia behövs minst två komponenter till, dels Gustav II Adolf (en agent, en person som gör något, i vanligt språkbruk ett subjekt), dels Slaget vid Lützen (ett event, en historisk händelse som ger föremålet sitt sammanhang). Kedjan blir då betydligt mer begriplig, Gustav II Adolf red på hästen Streiff vid Slaget vid Lützen. Men om man inte vet vem Gustav II Adolf var eller att kungen dog på den hästen vid slaget 1632 behöver man ju ändå få betydligt mer information. Därför är alla historiska händelser som LSH har levererat till K-samsök kopplade till artiklar i Wikipedia. Vi jobbar på att även koppla personerna dit. Slaget i sig behöver ju i sin tur kopplas till koncept som 30-åriga kriget, som i sin tur behöver förklaras och diskuteras och som i sin tur behöver kopplas till andra saker. I förlängningen hänger nog nästan allting ihop ungefär som att man säger att alla människor är släkt med varandra, eller är det känner varandra, i sex led.

Vår ambition med att arbeta med länkad data är att användaren inte ska behöva veta vad hen letar efter för att kunna hitta det. Om man bara har den minsta lilla ingång ska man genom associationsbanor kunna hitta det man inte visste att man ville veta. Men för att nå den ambitionen behöver vi hjälpas åt. Vi vet ju att andra museer har föremål sparade från samma personer och händelser som vi. Att kunna hitta alla andra föremål från Slaget vid Lützen, inte bara de som finns bevarade på LSH, vore ju enormt mycket mer användbart. Vi hoppas att alla kan ha större nytta av den länkade information vi nu kan erbjuda och att andra museer och institutioner använder den informationen för att sammanlänka sin data med vår. Det är först då det börjar bli kul på riktigt!

Jo, just det. På samma gång har vi släppa alla våra bilder fria att använda och vidareanvända som man vill, med klara licenser i metadatan och i högupplöst format. Vi hoppas att även dessa kommer till användning!

Karin Nilsson, chef för Digitala museet vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Nytt avtal och ny rättighetsmodell

För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av data till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som båda parter skriver på.

Nu har jag lagt ut en reviderad version av detta avtal/överenskommelse. Ändringar från tidigare version är:

 • Ny struktur, upprepningar har tagits bort och mängden text har skurits ner. Visst innehåll har flyttats till separat dokument.
 • Ökad tonvikt på att man i K-samsök skiljer på metadata och innehåll (t ex en digital bildfil) gällande rättigheter till dessa.
 • All metadata som levereras till K-samsök kommer att tillgängliggöras som Creative Commons Zero (CC0).
 • En ny punkt har tillkommit gällande att informationsförvaltaren garanterar att varje objekt mappas mot K-samsöks URI (fast/persistent länk), även vid byte av system.
 • Tillägg angående att metadata som leverans till K-samsök kan komma att skördas av fler aggregatorer än Europeana.
 • En förenkling av tvistes-klausulen.
 • En ny punkt där institutionen ger Riksantikvarieämbetet tillstånd att använda dennes logotyp i marknadsförningsinsatser av K-samsök.

Även rättighetsmodellen är reviderad. Rättighetsmodellen motsvarar efter revidering Europeanas modell.

 • Unknown/okänd används i nya versionen endast för verk där upphovsmannen inte är känd, sk föräldralösa verk/orphan work.
 • Creative Commons Zero är tillagd.
 • Rights reserved – free access, Rights reserved – paid access, Rights reserved – restricted access är tillagda.’

>> Johan Carlström – systemförvaltare av K-samsök

Gästblogg: Webbapp för Magasinet – en etnografisk skattkammare

I slutet av oktober förra året öppnade Etnografiska museet sin nya basutställning ”Magasinet – en etnografisk skattkammare”. I en utställning med mer än 6000 föremål är det svårt att finna plats för beskrivande texter. Och snart sagt omöjligt att skriva nya texter om varje objekt. I utställningen Magasinet – en etnografisk skattkammare har problemet lösts då vi skapat en webbapplikation som använder K-samsök. En besökare kan låna en surfplatta på museet, eller ha med dig en egen, och genom applikationen ta del av informationen i museets databas. Eller så kan man sitta hemma vid datorn och utforska.

Exempel på hur en av de lådor som kan dras ut i utställningen visas, K05- Gissa tanden.

Som ett första steg är applikationen anpassad för surfplattor och datorskärmar. Besökaren får fram bilder, filmer och texter om de olika teman som varje monter representerar och kan sedan gå ner på föremålsnivå och studera detaljbilder och arkivhandlingar. Här finns beskrivningar av de enskilda föremålen med uppgifter om ursprung, användning och förvärvsomständigheter.

I nästa steg – förutsatt att besökarna tycker att det fungerar – vill vi komplettera med en sökfunktion, en frågesport samt öppna upp för dialog. Vi vill att besökarna ska kunna lämna kommentarer och på så sätt öka den befintliga informationen. Och vi planerar att anpassa applikationen för mobiltelefoner. En sådan applikation ska kunna användas också i andra utställningar på Världskulturmuseerna – och potentiellt på vilket museum som helst som har sin information i K-samsök.

Exempel på föremålspresentation, ett bälte från Zimbabwe i V05.

Parametrar och mappning
I stort sett all text och bild som du kan ta del av hämtas alltså från K-samsök. Undantaget är kartan där vi, precis som Kringla, använder Google maps. Eftersom Etnografiska museet tills nyligen var den enda informationsförsörjaren av utställningar och filmer till K-samsök har vi inte haft någon annan att jämföra med när vi gjort mappningen. Vi blev tvungna att fatta en del snabba beslut, skapa och namnge nya tjänster och dataelement och framtiden får utvisa hur kloka dessa blev.

Utställningen består av 21 delutställningar. Dessa delar har vi mappat som händelser (itemType=exhibition, serviceName=exhibitionpart) och som relation till själva utställningen har vi använt ”är del av” (isPartOf). Man kan jämföra med Andra världskriget som också kan sägas bestå av flera olika delhändelser (”Landstigningen i Normandie”, ”Belägringen av Leningrad”, ”Slaget vid Aachen”, osv). Varje delutställning består i sin tur av ett antal monterdelar (itemType=exhibition, serviceName=showcase). Totalt består utställningen av ca 200 delhändelser. De föremål och fotografier som finns med i utställningen är länkade med relationen ”närvarade vid” (WasPresentAt).

Till utställningen gjordes 10 filmer och ambitionen är att vi ska göra fler (sedan den 11 mars finns en ny film på plats i intro-delen!). Ett problem var att de enda parametrarna för mappning av media gällde bilder (thumbnail, lowres och highres). Det är någon som K-samsök kommer att lägga till i kommande protokoll men för att kunna använda filmerna i applikationen redan nu valde vi att mappa länken till filmen som highres.

Exempel på hur en del av utställningen presenteras. Det här är monter S – Öronbedövande tystnad i vilken man finner musikinstrument.

Webbläsare
I nuläget är minimikrav för applikationen Safari (MacOS eller iPad), Firefox 4.0 eller Google Chrome. Använder du en dator rekommenderar vi att du använder helskärmsläget. Applikationen går att använda i en smartphone men den är ännu inte anpassad för detta och en del äldre webbläsare för smartphones klarar inte alla funktioner. Om dina insticksmoduler i Firefox är inaktiverade kan du inte se videofilmer i appen (du aktiverar dessa genom verktyget ”tillägg” i Firefox).

Några erfarenheter
En stor fördel med applikationen är att besökaren nu har möjlighet att få information om vartenda ett av de 6000 föremålen i utställningen. En nackdel är att vi ännu inte har en komplett digitalisering av alla föremålen och att det därför fattas mycket information och det förekommer felaktigheter i databasen. När informationen blir synliggjord i applikationen blir detta ibland en plågsam påminnelse om hur mycket som finns kvar att jobba med i databasen men det blir samtidigt en morot för oss.

En annan fördel är att vi nu har möjlighet att komplettera alla våra basutställningar med varianter av den här applikationen. Vi har i den här utställningen valt att låta besökaren orientera sig via en planritning och via bilder av montrarna men man kan också tänka sig helt andra sätt. Istället för planritningar och monterbilder kan man tänka sig helt andra illustrationer som får representera utställningens delar och guida besökaren fram till föremålen. Och vi är väldigt intresserade av att samverka med andra som vill bygga vidare och utveckla en sådan här applikation för sina utställningar. Det skulle vara enkelt att återanvända koden för ett annat museum förutsatt att man mappar utställningar på samma sätt som Etnografiska museet har gjort.

>> Magnus Johansson, digitaliseringskoordinator, Världskulturmuseerna
>> Wilhelm Lagercrantz, Webbutvecklare

Sammanfattning av K-samsöksmöte 27/2-2013

Mötet ägde rum på Stockholms stadsmuseum och inleddes med en runda där var och en fick presentera sig och redogöra för vad som är på gång på respektive institution.

Nationalmuseum levererar inte till K-samsök i dagsläget. Deltar i Europeanaprojektet Athena+ och efterlyser därmed hantering av Lido från K-samsöks sida.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet levererar data i K-samsök version 1.1 och i o m det händelser, agenter och utställningar. Porten de utvecklade för version 1.1 är öppen källkod och kan återanvändas. Har jobbat i projektet Öppen bildarkiv där de tillgängliggör högupplösta bilder med generös öppen licensiering. Bilderna kommer även att doneras till Wikimedia Commons.

Arkitekturmuseet (fr o m 28/2 Statens centrum för arkitektur och design) mappning mot version 1.1 på gång (ligger på test ute i driftmiljön). Jobbar för att tillgängliggöra högupplösta bilder med fria licenser. Tillgängliggör alla poster, även de utan bild för att få ett fullständigt arkivsök. Kristina Berg berättade även att de deltar i Kulturnav som är en öppen tjänst som förvaltas av norska Kultur-IT där man kan registrera sig och tillgängliggöra sina auktoriteter (t ex personposter) så att andra kan använda dem. Det kommer även att finnas kopplingar till Wikipedia/Wikimedia.

Västarvet fortsätter arbetet med att migrera sina databaser till Primus. Än så länge finns Bohusläns museum, Kulturlagret samt Naturhistoriskas bilder i Primus. Väntar på att mappningen mot version 1.1 ska bli klar. Jobbar tillsammans med Tekniska museet, Historiska museet, Kulturarv Östergötland, Kulturarv Sydost med ett gemensamt sökgränssnitt mot K-samsök. De planerar just nu vad som ska utvecklas under året.

The Unstraight Museum använder Collective Access och mappar fn mot K-samsök. Finansieras fn av Jämus och Kulturbryggan.

Statens museer för världskultur jobbar med att leverera agenter och fler utställningar. Bränder och översvämningar har inneburit omprioriteringar vilket kan påverka arbetet med den digitala verksamheten.

Tekniska museet har mappat om mot version 1.1 och låtit skörda datan. Har levererat person-poster men väntar med organisationer.

Historiska museet kommer att byta system och jobbar fn med ett upphandlingsunderlag. Mappar om existerande system till version 1.1 under mars. Nina Persson är nyanställd och kommer att samordna mappning och K-samsöksarbetet på museet.

Digisam samordnar arbetet kring den digitala infrastrukturen i landet. Kommer även att delta i Europeanaprojektet Athena+.

Stockholms läns museum använder Collective Access (har nyligen uppdaterat till version 1.3 utan större problem) och jobber fn med det publika gränssnittet. Kommer att leverera till K-samsök men väntar in arbetet kring Lido.

Riksantikvarieämbetet/FMIS är ommappat mot version 1.1. Jobbar under året med rättigheter till bilder och delar av metadatan.

Stockholms stadsmuseum ska snart driftsätta det Digitala stadsmuseet. Kommer sedan att börja kika på hur de kan leverera data till K-samsök.

Dramawebben jobbar med att XML-koda sin data. Anger t ex både personer som skrivit pjäser och personer pjäserna handlar om.

Göteborgs stadsmuseum väntar på det nya avtalet för att sedan ska leverera data till K-samsök. Jobbar fn med bilder och hur de ska märkas med öppna licenser.

På gång i K-samsök
Johan C beklagade att avtalet inte har kunna skickas ut. Det kommer att skickas ut under de kommande veckorna. Under våren kommer RAÄ att labba med SPARQL för att testa hur man kan ställa smartare frågor till K-samsök (och få smartare svar). Man kommer även att jobba med att få fram utökad statistik samt göra rdf-formatet mer maskinläsbart. Då det framkommit externa önskemål att få API-svar i JSON-format kommer man troligtvis att utveckla stöd för det formatet.

Agenter
Johan visade exempel på hur man kan jobba med agenter och platser i K-samsök:

1. Man kan peka på en auktoritet från en agent som är ett eget objekt i K-samsök enligt exemplet:

<nameAuth> KB</nameAuth>
<nameId>175511</nameId>

Denna data används ffa för att kunna visa vilken som anses vara “huvudauktoritet” och som kan visas i ett gränssnitt.

2. Man kan även skapa en relation mellan agenten och en auktoritet (sameAs) enligt exemplet:

<owl:sameAs rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt”/>

(kan vara en relation till ett annat K-samsöksobjekt eller annan resurs, <owl:sameAs rdf:resource=” http://libris.kb.se/auth/353743″/>)

3. Från ett annat objekt (t ex en byggnad eller föremål) kan man peka på en agent eller auktoritet på två sätt:

3:1 I kontexten enligt:

<nameId>Auktoriserat ID</nameId>
<nameAuth>Auktoritet för namn</nameAuth>

3:2 Som en relation i kontexten enligt exemplet Gunnar Asplund:

<architect rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/raa/bbrp/21600000003542″ />.

Eller

<architect rdf:resource=”http://libris.kb.se/auth/175511″ />.

Platser
<countryName>Sverige</countryName>
<countyName>Västra Götaland</countyName>
<municipalityName>Skara</municipalityName>
<parishName>Skara</parishName>
<placeName>Skara domkyrkoförsamling</placeName>
<placeName>Skara stift</placeName>
<provinceName>Västergötland</provinceName>

<country rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#se”/>
<county rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/county#14”/>
<municipality  rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/municipality#1495″/>
<parish rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/parish#2023″/>
<province rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/province#Vg”/>

Man kan även peka direkt på t ex geonames platsauktoritet: <country rdf:resource=”http://sws.geonames.org/2661886”/>

Karin N föreslog att man ska samordnat jobba med exempel-personer (t ex Gustav Vasa) och att man ska mappa mot Libris person-auth när det går. Kristina Berg berättade att Kulturnav kommer att innebär att man enklare kommer att kunna peka på personer utanför den egna databasen vilket skulle innebära att det går att undvika dubbelarbete. Frågan om varför man inte pekar på VIAF direkt framkom. Anledningen till att peka på Libris person auth är att det underlättar samverkan inom Sverige. VIAF-id hittar man ändå via Libris auth. Det diskuterades hur tidskrävande detta arbete kan vara och att det ibland måste få vara ”tillräckligt bra”. Att jobba med förvalslistor som laddas ner eller hämtas automatiskt skulle underlätta.

Lido + K-samsök
Johan presenterade tre alternativa lösningar för hur K-samsök skulle kunna hantera LIDO. Grundförslaget är att K-samsök mappas mot överföringsformatet LIDO och kan då skörda alla system som kan exponera LIDO-formatet mot K-samsök. Istället för att bygga en port mot ett system som t ex MuseumPlus är det formatet som är i centrum.

1.    K-samsök skördar Lido, sparar ner och kan vidarebefordra formatet. Lido är mappat mot EDM. För att även kunna leverera till K-samsök behövs en lokal port i respektive databas ändå.
2.    En extern lokalport utvecklas som mappar Lido mot K-samsök och som sedan skördas av K-samsök via OAI-PMH. Det behöver utredas hur en sådan skulle kunna förvaltats.
3.    En intern lokalport utvecklas i K-samsök som tar emot Lido (från alla system som kan leverera formatet) och mappar det mot K-samsök. Ska det göras förändringar i porten behöver detta ställas mot andra förvaltningsuppgifter i K-samök.

Johan sa att ett mappningsdokument som pekar ihop de olika formaten bör förvaltas utanför Riksantikvarieämbetet men att man givetvis deltar i själva mappningsarbetet. Karin N sa att LSH skulle kunna förvalta detta dokument. Då det skulle bli avsevärt billigare att bygga en gemensam port är förslaget att de berörda institutionerna går ihop och betalar utvecklingen för en sådan port. Det är förslag två eller tre som är aktuellt. Johan och Börje arbetar fram ett förslag på vad det skulle kosta att utveckla en LIDO-port på Riksantikvarieämbetet så att det finns något att ta ställning till. Ska porten utvecklas externt är det svårare att avgöra vad det kostar.

Teknisk review av K-samsök
Johan presenterade den tekniska utvärdering av K-samsök som genomfördes i slutet av 2012. Kortfattat kan rapporten sammanfattas i följande punkter:

Styrkor
•    Adekvat och skalbar arkitektur
•    Förvaltningsbar och flyttbar kod
•    Anpassat för att licensieras som öppen källkod
•    Lämpliga protokoll i integrationer
•    Kraftfulla textuella sökningar
•    Väl dokumenterat

Möjligheter/behov
•    Stöd för fler format (t ex LIDO och JSON)
•    Formalisering av RDF-formatet
•    Länkning av informationen
•    Inferens kopplade till flera format
•    Utökat stöd för semantiska sökningar (t ex SPARQL)

Statistik
Idag är statistiken man kan få ut ur K-samsök begränsad. Det diskuterades vilken typ av statistik man vill ha. Johan sa att ambitionen är att institutionerna själva ska kunna hämta statistik. Det som efterlystes var att kunna dela upp statistiken på t ex tertial samt att det skulle vara bra att veta hur många som klickar på ”käll-länkar”. Samtidigt efterlystes tydligare käll-länkar i Kringla.

Något som efterlystes i samband med denna diskussion var att det bör bli enklare för K-samsöksförvaltningen att få en signal när en skördning inte fungerar. Ett automatiskt e-postmeddelande skulle vara en bra lösning.

Till nästa möte i juni eller till mötet i september efterlyses en diskussion om UGC-hubben. Vilka tekniska och verksamhetsmässiga möjligheter och hinder finns det för att denna ska kunna användas av fler tjänster än Kringla?

Deltagare
Johan Carlström – Riksantikvarieämbetet
Karin Glasemann – Nationalmuseum
Karin Nilsson – Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Kristina Berg – Arkitekturmuseet
Börje Lewin – Riksantikvarieämbetet
Per Lekholm – Västarvet
Malin Karlsson – The Unstraight Museum
Magnus Johansson – Statens museer för världskultur
Matts Ramberg – Tekniska museet
Julie Melin – Historiska museet
Nina Persson – Historiska museet
Sanja Halling – Digisam
Ann-Sofie Nygren – Stockholms läns museum
Antonia Baumert – Riksantikvarieämbetet
Ingrid Severin – Stockholms stadsmuseum
Marika V Lagerkrantz – Dramawebben
Pernilla Karlsson – Göteborgs stadsmuseum