Kategori: Evenemang

Hack for Sweden 2015

14-15 mars i Stockholm hålls årets upplaga av Hack for Sweden, som är ett samarbetsprojekt mellan 17 svenska myndigheter. Riksantikvarieämbetet bidrar med datan i K-samsök, där du kan hitta närmare sex miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner i Sverige – bland annat finns där data om fornlämningar, historiska byggnader, museiföremål och historiska fotografier. Här kan du läsa mer om API:et.

Precis som förra året har K-samsök en egen API-nyckel för deltagarna i hacket: hfswe
Ni som deltar i Hack for Sweden behöver alltså inte skicka efter en egen API-nyckel.

Vi ser fram emot att se nya kreativa tillämpningar på kulturarvsdata!

Hack for Sweden

15-16 mars arrangeras Hack for Sweden för första gången. Det har som mål att öka användningen av myndigheters öppna och fria data och är ett samarbete mellan tretton olika myndigheter och organisationer, däribland Riksantikvarieämbetet. Här kan du läsa mer om Riksantikvarieämbetets data.

K-samsök är givetvis en av datakällorna, och du som deltar i Hack for Sweden kan använda API-nyckeln hfswe för att komma åt historiska foton, fornlämningar, historiska byggnader och föremål från minnesinstitutioner.

Mer information om K-samsöks API

Vi har besökt Växjö och Uppsala

Uppsala, Uppland, Sweden
Uppsala och Fyrisån, 1880-tal. Fotograf: Okänd (från Flickr Commons)

Som vi skrivit om tidigare (här och här) gör vi under året besök på olika håll i landet för att bredda våra kontaktytor och träffa folk som jobbar operativt med kulturarvsinformation på webben. Vi hoppas förstås hitta flera informationsleverantörer till K-samsök men vill också mer allmänt lyssna av vad som händer och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Arbetet utgår från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att vidareutveckla K-samsök i samarbete med berörda myndigheter, institutioner och ideella organisationer.

Efter sommaren har vi hittills hunnit med två besök, en heldag i Växjö den 9 september och en i Uppsala den 17 september. Vi (Lars Lundqvist och Johanna Berg) träffade fyra länsmuseer på varje ställe och dessutom deltog, glädjande nog, flera arkiv och även några mindre museer i diskussionerna. Det regionala samarbetet verkar fungera på helt olika sätt i olika landsdelar men vi kan återigen notera att det också finns mycket som förenar. På de två mötena deltog sammanlagt knappt fyrtio företrädare för sexton museer och arkiv, närmare bestämt:

 • Blekinge museum
 • Blekingearkivet
 • Dalarnas museum
 • Emigrantinstitutet
 • Fängelsemuseet i Gävle
 • Grenna museum/Polarcenter
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Jönköpings läns museum
 • Kalmar läns museum
 • Kronobergsarkivet
 • Länsbibliotek Sydost/ABM Blekinge
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Museum Gustavianum
 • Smålands museum/Kulturparken
 • Upplandsmuseet
 • Västmanlands läns museum

Vi presenterade som vanligt K-samsök och Europeana, samt visade våra webbtjänster Kringla/Kringla för Android och Platsr. Vi berättade också kort om hur myndigheten arbetar med Flickr Commons och vad som är poängen med att synas på andras plattformar. Bland det som diskuterades under mötena fanns många frågor som vi känner väl igen från tidigare träffar under turnén; rättighetsfrågor, öppenhet och användbarhet. Vi diskuterade en del gemensamma utvecklingsidéer och talade dessutom om bl a:

 • Hur man kan hantera PUL i relation till arkivalier med personhistorisk koppling, typ medlemsmatriklar i nykterhetsloger och fackföreningar.
 • Möjligheterna att koppla nya typer av data, såsom ortnamnsregister och ljudfiler (t ex dialektinspelningar) till K-samsök.
 • Internets globala karaktär och möjligheten att berätta ”globala” historier på Platsr, trots att kartan där bara visar Sverige som det ser ut idag.

Alla institutioner är unika, men utvecklingskraften ligger helt säkert i att finna det som är gemensamt. Vi tar med oss hem många viktiga synpunkter, erfarenheter och idéer från deltagarna och hoppas att de ska komma till glädje i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Genomförda sex möten kommer under hösten att följas upp med ytterligare träffar i åtminstone Linköping och Stockholm. Vi planerar dessutom en separat tillställning med konsttema i början av nästa år. Återkommer om detta.

>> Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet

Vi har besökt Västerbotten


Utsikten från Hamrinsberget, Umeå, 2008.Foto: MikaelLindmark, Wikimedia Commons (CC-by-sa)

Som jag skrivit om tidigare gör vi under året besök på olika håll i landet för att bredda våra kontaktytor och träffa folk som jobbar operativt med kulturarvsinformation på webben. Vi vill nå potentiellt nya informationsleverantörer till K-samsök men också mer allmänt lyssna av vad som händer och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Arbetet utgår från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att vidareutveckla K-samsök i samarbete med berörda myndigheter, institutioner och ideella organisationer.

I början av juni gjorde vi ett tvådagars nedslag i Umeå. Vi (Lars Lundqvist och Johanna Berg) deltog i två möten och träffade ett knappt tjugotal företrädare för Länsstyrelsen Västerbotten, Skellefteå museum och Västerbottens museum. Det regionala samarbetet tycks vara väl utvecklat i Västerbotten och dessa tre aktörer har, tillsammans med Skogsmuseet i Lycksele, samfinansierat och utvecklat flera fina portaler om länets kulturmiljö.

Vi fick utförliga presentationer av sajterna Hålla hus (om byggnadsvård), Sevärt i Västerbotten (om besöksmål i länet) och Spår från 10 000 år (om länets förhistoria) och diskuterade även Kulturarv Västerbotten (en söktjänst för samlingsdata från Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele och Västerbottens museum) samt WiGo (ett försök att länka Wikipedia-poster mot Google maps och ta vara på användarnas kunskaper). Mycket av materialet är tematiserat och mycket ambitiöst redaktionellt bearbetat. Välskriven text och bilder på webben kompletteras t ex av dramatiserade ljudfiler som kan poddas och korta filmsnuttar (via YouTube). Västerbotten ska också ha applåder för ett, så vitt vi kan bedöma, väl genomfört tillgänglighetsarbete för användare med funktionshinder – hela vägen från lättläst information till rullstolsramper.

Vi presenterade i vår tur K-samsök och Europeana, samt visade våra webbtjänster Kringla och Platsr. Bland det som diskuterades under mötena fanns som vanligt rättighetsfrågor, öppenhet och användbarhet. Dessutom talade vi om bl a:

 • Frågan om kostnader för digitalisering samt kriterier för urval/prioritering av material för webbpublicering. Ska man satsa på att få ut det mesta, eller bara det bästa?
 • Marknadsföringen av webbresurser, via press/radio/tv, sociala media och/eller aktiviteter som foto- eller geocachetävlingar. Hur funkar det?
 • Länsperspektivet som i stigande grad utmanas av för det första regionaliseringen (där Västerbotten mest troligt kommer att uppgå i en större Norrlandsregion), för det andra nya kulturportföljer/ koffertar, och för det tredje teknikutvecklingen som sådan. Det blir allt svårare att göra webblösningar med sikte enbart på kommunens/länets invånare.

Det var spännande att komma upp till Umeå och se att det är nästan samma saker som diskuteras där som i Skåne. Visst finns det vissa förutsättningar som är speciella för Västerbotten, men utvecklingskraften ligger helt säkert i att finna det som är gemensamt. Vi är glada att länsstyrelsen ville vara med och att diskussionerna blev så öppna och prestigelösa. Vi tar med oss hem många värdefulla erfarenheter och idéer och hoppas att de ska komma till glädje i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vårens resor kommer att följas upp med flera möten senare under året i – som det ser ut nu – Växjö, Linköping, Uppsala och Stockholm. Vi återkommer.

>>Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet

Vi har rest till Göteborg och Skåne

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att förvalta och vidareutveckla den digitala infrastruktur som skapats genom K-samsök. Detta fortsatta arbete bör genomföras i samarbete med berörda myndigheter, institutioner och ideella organisationer. Som ett led i den processen, och för att bredda kontaktytorna i sektorn, behöver vi träffa dem som jobbar operativt med frågorna ute i landet. Under vecka 20 genomförde vi därför en första resa till Göteborg, Lund och Kristianstad. Vi (Lars Lundqvist, Johan Carlström, Johanna Berg och Maria Logothetis) höll tre möten och träffade företrädare för ungefär femton lokala museer och andra kulturarvsinstitutioner, närmare bestämt:

•    Göteborgs konstmuseum
•    Göteborgs sjöfartsmuseum
•    Göteborgs stadsmuseum
•    Helsingborgs museer (med Fredriksdal & Kulturmagasinet)
•    Kulturen i Lund
•    Landskrona museum
•    LUHM (Lunds universitets historiska museum)
•    Malmö museer
•    Mölndals museum
•    Regionmuseet Kristianstad
•    REGIS
•    Röhsska museet
•    Skånes arkivförbund
•    Skånes hembygdsförbund
•    SMVK (Statens museer för världskultur)
•    Österlens museum

Vår ambition var att nå potentiellt nya informationsleverantörer till K-samsök som vi inte haft så mycket kontakt med tidigare. Vi ville lyssna av vad som händer på olika institutioner och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Förhandskunskapen om K-samsök var på lite olika nivåer, men de flesta var eniga om att K-samsök är viktigt. De ser det både som en teknisk lösning och som en katalysator för att se sina egna samlingar och databassystem i ett större perspektiv.

En återkommande fråga rör avgiftsuttag (för bilder) kontra fri och gratis information. RAÄ förespråkar en så öppen hållning som möjligt, men varje informationsförvaltare måste fatta beslut om sina egna samlingar. Det finns t ex flera institutioner, särskilt i södra Sverige, som samarbetar med professionella bildbyråer som sköter deras försäljning. Upphovsrättsfrågan togs också upp flera gånger, det finns många frågor och utmaningar och flera av deltagarna efterlyste en central hantering av dessa frågor. K-samsök kan i dagläget inte lösa dessa frågor, men är lyhört för diskussionen och har tekniskt stöd för olika typer av licenser som t ex Creative Commons.

Maria presenterade Platsr vilket var uppskattat och vid alla tre tillfällena spånade vi om hur sajten skulle kunna användas inom olika museers verksamhet. Viktigt är att den inte är en plattform för att skjuta ut institutionens information/fakta i stora mängder, utan att man spelar efter ett communitys regler och skapar berättelser och interagerar med andra användare.

Vi är nöjda med den input vi fått av engagerade mötesdeltagare på de olika orterna. Det finns stort intresse för frågorna och mycket värdefulla erfarenheter och idéer i alla typer av organisationer. Nu vet vi bättre än förut hur institutionsföreträdarna ser på problem och möjligheter i den digitala utvecklingen, och det är helt avgörande för att vi ska kunna komma vidare i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Denna första resa kommer att följas upp med flera möten senare under året i bl a Umeå, Uppsala och Stockholm. Mer om det senare.

>>Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet